Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Preas-ráiteas

Feis na nGael, 26-28 Bealtaine, 2011

Tiocfaidh amhránaithe is ceoltóirí ó Albain le chéile le hamhránaithe, ceoltóirí is rinceoirí na hÉireann ag féile nua i mBaile Átha Cliath ag deireadh mí Bealtaine. Is é príomhaidhm Feis na nGael ná nasc a chruthú idir ceol is cultúr na hAlbain is na hÉirinn, tré amhránaithe is ceoltóirí Albanacha is Éireannacha a thabhairt le chéile ar bhonn rialta lenár gcultúr a roinnt. Tabharfaidh Feis na nGael ardán don dá dhream le sraith seisiúin is ceardlainne. Is le cabhair airgidis ó Cholmcille, - clár comhpháirtíochta idir Foras na Gaeilge, an foras a bhfuil sé de chúram aige an Ghaeilge a chur chun cinn agus Bòrd na Gàidhlig, an foras a bhfuil sé de chúram aige an teanga Ghaelach agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn in Albain agus ar bhonn idirnáisiúnta - atá an fhéile ag rith. Cruthaíonn Feis na nGael nascanna le dreamanna eagsúla anseo in Éirinn amhail an Chomhdháil Cheilteach, Club Amhránaíochta an Ghóilín agus Club an Chonartha.

I láthair ó Albain beidh an bheirt amhránaithe James Graham agus Linda NicLeoid, chomh maith leis an bpíobaire/fidléir (fós le cintú). Beidh Rónán Ó Riagáin, fidléir agus rinceoir ar an sean nós agus (fós le cintú), amhránaí sean nóis ó Éire i láthair, chomh maith le ceoltóirí eile.

Tá clár cuimsithe curtha le chéile don deireadh seachtaine. Beidh seisiúin ar siúl oíche Déardaoin in Áras Foras na Gaeilge i gcomhpháirt leis an gComhdháil Cheilteach, oíche Aoine i gClub na Múinteoraí i gcomhpháirt le Club Amhránaíochta an Ghóilín agus oíche Shatharn i gClub an Chonartha. Beidh dhá cheardlann á eagrú ar an Satharn – rince ar an sean-nós agus Amhránaíocht i nGaidhlig, i gClub an Chonartha. Beidh ár gcairde ón mBriotáin ag ceiliúradh linn oíche Shatharn leis. I rith an lae ar an Aoine, tabharfaidh na cuairteoirí Albanacha cuairt ar bhunscoil lán-Gaelach i mBaile Átha Cliath lena gcuid ceol is teanga a roinnt orthu.


 

Press release

Feis na nGael, 26-28 May, 2011

Singers and musicians form Scotland will join their counterparts here in Ireland at a new festival in Dublin at the end of May. The main aim of Feis na nGael is to promote the shared linguistic and cultural heritage of Ireland and Scotland, by welcoming Scottish singers and musicians to join with Irish singers and musicians on a regular basis. Feis na nGael will provide a platform for the two groups through a series of sessions and workshops. This is funded in the main by Colmcille – now a partnership programme between Foras na Gaeilge, the body charged with the promotion of the Irish language and Bòrd na Gàidhlig, the body charged with promoting Gaelic language and culture in Scotland and internationally. Feis na nGael creates links with other bodies here in Ireland such as the Celtic League, the Góilín Singing Club and Club an Chonartha.

Visiting us from Scotland will be two acclaimed singers James Graham agus Linda NicLeoid, as well as the piper/fiddler (still to be confirmed). Rónán Regan, fiddler and sean nós dancer from Ireland and (still to be confirmed), sean nós singer from Ireland will be present, as well as other musicians.

There is a comprehensive programme planned for the weekend. On Thursday night there will be a session in Foras na Gaeilge in conjunction with the Celtic League, on Friday a visit will be paid to the Góilín Singing Club and on Saturday we will join our Breton friends in Club an Chonartha. Two workshops will be held on Saturday - sean-nós dancing and a workshop in Gaelic singing. During the day on Friday the Scottish visitors will pay a visit to an All-Irish primary school to share their music and language with the children there.


 

Tuilleadh eolais ó / Further details:
Deirdre Nic Éanruig: 087 2621537
Seán Mac Suibhne: 087 2939512
Email: feisnangael@gmail.com
Suíomh idirlíon/Website: feisnangael.com

2011/05/11

Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!